Összeállította: Szilágyi Zsolt / Körösi Csoma Sándor polgári kör vezetője

A következő oldalak a alkotmany.postr.hu honlapon megjelölt hét témakörben foglalt össze gondolatokat, javaslatokat az Új Alkotmány megalkotói részére. Cirka 300 „cédula” állt rendelkezésre. A gondolatokat, azaz a cédulákat a szerkesztő barátai, rokonai, polgári körös társai és saját maga állították elő. A témakörök,  vélemény nyilvánítási lehetőségek a következők:

 

1. Az Alkotmányosság védelme.

2. Alkotmányos alapértékek.

3. Az állam.

4. Az állampolgárok jogai és kötelességei.

5. A jogállamiság alapmércéje.

6. Közpénzügyek, az állam pénzügyei.

7. Helyi önkormányzatok Magyarországon.

1.    Az Alkotmányosság védelme

 

 • Az új Kormány vezényelje le az Új Alkotmány megalkotását. A Szent Korona legyen a legfőbb közjogi hatalom. /nem korrumpálható/ Tehát amennyire kivitelezhető, épüljön az új Alkotmány a "Történelmi Alkotmányunkra" mint alapzatra. Európában csak Angliának és nekünk van történelmi alkotmányunk, amely 1945 márc. 19-e (német megszállás) óta "szünetel”. /Az angolok alkotmánya pl. épít a hagyományaikra./ Az alkotmányt ne csak pártok formálják, hanem a történelmi egyházak, tudományos szervezetek, civil szervezetek is, ha már Alkotmányozó Nemzetgyűlést nem lehet összehívni. A Teremtőre, a keresztény hagyományokra és általában a jó erkölcsre mindenképpen legyen utalás, hivatkozás az Új Alkotmányunkban. Az Új Alkotmány kodifikálása és elfogadása előtt széles körű véleményezés legyen lehetséges az előzetesen véleményt adó fórumok és civilek részéről is. Az Új Alkotmány szövegezése magyaros, világos, közérthető legyen, és ne álljon hosszú mondatokból. Az Új Alkotmány harmonikusan illeszkedjen a külvilág realitásaihoz is. Az Állam elnöknek biztosítson erőteljes funkciót a diktatúrák kialakulásának megakadályozására. /ld. nemzet áruló  "gyurcsány diktatúra"/ Mint alaptörvény biztosítsa a magyar nemzet tagjainak /határon innen és túli/ érdekeinek védelmét és foglalja magába azt, hogy a nemzet egy és oszthatatlan. Legyen erőteljesen nemzeti elkötelezettségű, de fejezze ki a szomszédos népekhez /és más népekhez/ fűződő baráti közeledés szándékát. Olyan Új Alkotmány szülessen, amely megakadályozza az internacionalista /legyen az bolsevik-kommunista, ál-liberális, más nemzet ellenes/ hatalom törvényes uralmát a magyar nemzet felett. Az alkotmánysértést visszatartó erejű büntetéssel kell sújtani. Az Új Alkotmány mindenképpen fejezze ki Magyarország  szuverenitását. Az alkotmányban nem szabályozott témákban a jó erkölcs legyen az irányelv.
 • A  köztársaság hatályos alkotmányával sokkal több baj van annál, semmint hogy a fenntartása mellett lehessen dönteni, és súlyosabbak a bajok annál, semmint hogy újabb alkotmánymódosításokkal, toldozgatásokkal foltozásokkal megoldást lehetne találni rájuk. Az új alkotmány célja között kell hogy legyen a kormányzati rendszer ténylegesen parlamentárissá tétele, valóságos „parlamentarizálása”, a kormányforma kiérleletlen vonásainak megszüntetése, új, de kifejezetten parlamentáris intézmények meg, vagy újrahonosítása,  visszatalálás az egykor ismert, de az újabb magyar közjogban még fel nem fedezett hagyományokhoz.
 • A helyzet alaposan megérett arra, hogy szembenézzünk vele. Hatályos alkotmányunk tarthatatlan szerkezeti és szövegezési hibáktól terhes, egész egyszerűen aránytalan, hiányos, rosszul megírt, pontatlanul fogalmazott, sok helyen magyartalan, másutt csupán deklaratív, a több pontján pedig nem is mond igazat. Mindezen túl sok helyen őrzi kommunista elődje hazug megfogalmazásait és fordulatait és rossz emlékeket ébreszt. Nyilvánvalóan baj van a legitimitásával és a normatív- itásával is, és túl hosszú ideig ez már nem maradhat így. Az alaptörvény maga által is deklarált átmenetisége (a bevezetőben van, hogy ideiglenes) nem tartható fenn a végtelenségig, és világos, hogy egyszer alkotni kell már helyette egy újat. Ennek a munkának igazán elérkezett az ideje. Olyan előkészítő munka folyik, amely figyelembe veszi a polgárok véleményét is. Ebbe a munkába minden magyar állampolgárnak lehetősége van bekapcsolódni.

2.    Alkotmányos alapértékek

 • A parlamenti második kamara létrehozása, melynek neve lehetne Felsőház, amely különböző delegált tényezők  /vidéki civil és gazda szervezetek, határon túli magyarok, hazai egyéb civil szervezetek, tudományos és kulturális csúcs intézmények, TÖRTÉNELMI egyházak képviselői, stb./ képviselete alapján jönne létre.
 • A második kamara azonban kizárólag a törvényhozásban, tehát nem a kormány ellenőrzésében – amely alsóházi funkció lenne –, és még kevésbé a kormányzati döntés-előkészítésben venne részt. A törvényalkotás mechanizmusa (a klasszikus brit példát alapul véve) a fentieknek megfelelően úgy módosulna, hogy bármely (a Képviselőház által már elfogadott) törvénytervezet akkor lépne hatályba, ha azt a Felsőház is megszavazza. Utóbbi szerv vagy elfogadja, és az államfőhöz továbbítja a jogszabályt, vagy visszaküldi azt módosítási javaslataival a Képviselő-háznak. A két ház véleménye közötti kompromisszumok kialakítása a nemzet érdeke.
 • Az államfő személyéről a két ház együttes ülésén szavaz a kormány tagjaival kiegészülve. A Felsőház nem feloszlatható, mandátumát minden esetben kitölti, ám tagjait saját kiküldőjük bármikor visszahívhatja. A Felsőházat a jövő nemzedékeinek érdekeit szolgáló intézményként kellene létrehozni.
 • A Felsőháznak ugyancsak funkciója volna – a határainkon túl élő magyarok képviselete mellett – olyan távlati értékek megjelenítése a törvényhozási folyamat során, amit a napi pártpolitikai érdekeket képviselő Alsóház nem kellő súllyal mérlegel (leginkább a jövő generációk érdekei, a nemzet tudat, erkölcs, honi kultúra, a környezetvédelem kérdése, stb.). Létrehozása különböző tényezők /határon túli magyarok, hazai civil szervezetek, tudományos és kulturális csúcs intézmények, TÖRTÉNELMI egyházak képviselői/ bevonásával történne. Emellett – miután nem vesz részt a mindenkori kormány ellenőrzésében – a feladatok mennyiségétől függően elegendő lehetne esetleg a havonkénti ülésezésük. Mandátuma pl. öt évre szólna, közvetett megválasztására az egyszerre megtartott – ugyancsak ötéves mandátumra szóló –  európai parlamenti választásokkal egyazon időben kerülhetne sor.
 • A köztársasági elnök jogköreit több ponton bővíteni kellene – kifejezetten abból a célból, hogy a kormányzati rendszert parlamentárissá tegye. Az államfő kezébe kellene adni Országgyűlés feloszlatásának jogát és nagyon sok kinevezési jogot (többségüket ellenjegyzéssel).
 • A parlament egészének visszahívhatósága.  Az Országgyűlés mint testület egészének visszahívhatósága a parlamentarizmus belső logikája szerint értelmezendő. /A parlamentáris rendszer mint kormányforma azzal a sajátossággal jár, hogy a parlamenti mandátum hossza nem fixált, hanem maximalizált, vagyis egy választási ciklus (Európában tipikusan) nem feltétlenül négy (esetleg három vagy öt) évig, hanem legfeljebb négy (esetleg három vagy öt) évig tart. A parlamentarizmustól eltérő rendszerekben – mindenekelőtt az elnöki rendszerekben – a választási terminus napra pontosan rögzített, minek következtében a választásoknak mindig ugyanakkor kell elkövetkezniük. Parlamentáris körülmények között azonban a választásoknak nem feltétlenül egy adott napon, hanem feltétlenül egy adott napig bezáróan kell megtörténniük./  A parlamentarizmusnak az a lényege, hogy egy törvényhozási ciklus – leszámítva a pontosan meghatározott rendkívüli helyzeteket – semmiképpen nem hosszabbítható meg ugyan, de gyakorlatilag bármikor lerövidíthető, vagyis a parlament feloszlatható. Ez a képviselők „kollektív visszahívhatóságának” tekinthető sajátosság egyaránt jellemez minden klasszikus parlamentáris rendszert. A hatályos alkotmány pillanatnyilag ennek a jellegzetességnek (és az ebből következő követelményeknek) nem felel meg, és ezen változtatni kell. A köztársaság elnökének a jelenleginél jóval szélesebb parlament-feloszlatás jogot kell kapnia, s ezzel hasonlóvá kell tenni őt szinte valamennyi európai államfőhöz, akiknek nagy része e jogot gyakorlatilag korlátlanul alkalmazhatja.
 • Országgyűlési és Önkormányzati választások.  Olyan kettős állampolgárok, akik olyan országnak is állampolgárai, amelyekkel nincs kiadatási egyezménye Magyarországnak ne szavazzanak. Ezeken kívül csak olyan kettős állampolgárok, illetve állandó lakhellyel rendelkező külföldi állampolgárok /ÖK választás esetén/ szavazhassanak, akik igazoltan és tartósan, legalább öt esztendeje hazánkban élnek és dolgoznak.
 • Költségvetés bevételeinek szabályozása. Arányos adóztatás. Multik, Energia szektor, Telekom, Internet, Tőzsde, Biztosító társaságok, Nemzetközi tanácsadó cégek, Gyógyszer gyárak stb árbevétel arányos adóztatása. Hazánkból kivitt "Off-shore" pénzek külön adója. Indokolatlan /megbotránkoztató, erkölcsbe ütköző/ végkielégítések erős adóztatása. Családbarát adózás. KKV-k kedvezményes adózása. Az előző pontban felsoroltak /multik, energia szektor, stb./ kedvezményes adóztatása az általa nyújtott kedvezmények mértéke szerint. /árcsökkentés, munkahely létesítés, dolgozók béremelése, stb./ Jelentős K+F teljesítmények kedvező adózása. Fogyatékosokat alkalmazók kedvező adóztatása. A személyi jövedelemadó a kis jövedelműek számára kedvező, az extrajövedelmek esetében progresszív legyen. Az adóbevételek közül az 1%-os – adózók személyi jövedelem adójából, speciális célra megjelölt – adó sorsának adózó általi nyomon követhetősége megoldandó feladat.
 • Gyermek védelem. TV, rádió Internet tartalmak szűrése. Iskolákban az oktatás mellett nevelés. Hittan és/vagy erkölcs oktatás, élettan (táplálkozás, egészség megőrzése, felelős családalapítás, test- és környezetápolás, háztartás, cigaretta, drogok, alkohol ártalmaitól való óvás), valamint napi tornaóra vagy egyéb sportfoglalkozás. A ténylegesen agresszív szülők megfékezése. /nem a gyermeknek mindent szabad - liberális elv - korlátozóit kell megfékezni/            Abortusz helyett, sok kisgyerek szülessen lehetőleg a nők szülésre legalkalmasabb éveiben, azaz 18 és 26 között. GYES mértékének és a folyósítás időtartamának megnövelése.
 • Ifjúság nevelés. Cserkészet. Fiatalok testi, szellemi nevelésének fóruma. Hazaszeretetre nevelés. Természet, környezet és az embertársak tisztelete. Munkára nevelés. Talpra esettség és - hit, vagy erkölcs - szintézise.
 • Egészségügy alkotmányos vonatkozásai. Az alapellátást állampolgári /OEP/ alapon kapja meg minden állampolgár. A magán kórházak csak az alapellátás tekintetében, vagy a bizonyíthatóan nélkülözhetetlen szolgáltatások vonatkozásaiban kapjanak OEP térítést. Az alapellátás az egészség alapvető fenntartásához, életmentéshez szükséges szolgáltatások köre. Szabad orvos választás. Az írhassa fel a leghatékonyabb gyógyszert. Otthon szülés tiltása helyett teremtsen az egészségügy barátságos szülési környezetet. Legyen felelősségre vonva minden olyan korházi intézmény vezetése, amely kijátssza az előzőekben foglaltakat. Az egészségügyben dolgozó orvosok és ápoló személyzet megléte nemzetbiztonsági kérdés. Az Alkotmányunk is növelje az egészségügy respektjét. Egészségbiztosítás nem privatizálható. Lerombolt intézmények (pl. OPNI) visszaállítása. Holisztikus gyógyítás. (test és lélek együtt)    Orvosok adminisztratív terheinek csökkentése. Orvosok és betegek személyiségi jogai sérelmének megszüntetése. (Pl. BNO kód nevekkel együtt történő használatának eltörlése.)            Biztosítsa az orvos lelkiismereti szabadságát. Magzati élet kioltására ne lehessen senkit kötelezni.
 • Határon túli magyarok jogai. Kettős állampolgárság biztosítása, szavazati joggal. Továbbá olyan kettős állampolgár, akinek a másik állampolgárságát biztosító állam/mok/al NINCS kiadatási megállapodásunk, ne rendelkezzenek szavazati joggal, ill. ne tölthessenek be közalkalmazotti, állami munkakört. A törvényeket úgy kell alakítani, hogy nem magyarok – esetleg nemzet ellenes tényezők - ne tudjanak élni a lehetőséggel. Pozitív diszkrimináció minden más idegen bevándorlóhoz képest. Ugyanakkor segítésük a helyben maradáshoz. Korlátozott autonómia. Letelepülési kedvezmény.
 • Határőrség. Valódi, nem korrumpálható. Rendőrségtől függetlenített.
 • Honvédelem. Az előző szoc.lib. kormány által irányított profi hadsereg – nemzet áruló irányítás esetén - nem feltétlenül a nemzet védelmét szolgálja. Ha nincs sorkötelesség, ám legyen a hazát megvédeni képes nemzet őrség, és egészséges, erőteljes emberekből álló tartalékos önkéntes állomány. A nemzet védelmét szolgáló harcra foghatók nem csak "lőnek" hanem kiképzésük során megismerik egymást. Falu, város lakók, mesterségek, életcélok stb.. A nemzetőrség és a tartalékosok katasztrófa esetén is mozgósíthatók. A nemzetőrség lehet önkéntes alapú. Finanszírozása lehet alternatív foráásokból származó.         Ne lehessen magyar honvédet – nemzetőrt, önkéntest, stb.- bevetni külföldön, csak arra vállalkozó profit.
 • Idősek védelme. /nyugdíj/           A társadalom megbecsülése az idősek irányában. Állam részéről stabil, érték álló nyugdíjak és egészségügyi ellátás. Család részéről tisztelet. Előzékenység, udvariasság, segítő készség utcán, közlekedésben, stb.      Közösségi házak és programok idősek részére. A hivatásos - pót - nagyszülő fogalom bevezetése, és dotálása GYES összeggel.(Az idősek korai halála miatt elvész a gyerekek "nagyszülő" fogalma, ismerete)
 • Igazságügy. Ne csak jog szolgáltatást, hanem igazságszolgáltatást biztosítson.            Ne a bűnözőt védje. Az ügyvezetői könyv bevezetése, ezzel meggátolva a csőddel történő nyerészkedést. A hazaárulás - szellemi (pl. előző oktatásügyi vezetés), anyagi (pl. nemzeti vagyon elherdálása) - bűntettének pontos definiálása, és a büntetési tételek kidolgozása. A nemzet ellen elkövetett bűntett SOSE évül el. Az önálló hatalmi ágak önállóságának korlátait is rögzíteni kell, mert ezek sem léphetik át az alkotmányban, és az erre támaszkodó törvényekben meghatározott korlátokat. A nemzet tagjait minden törvénytelen túlkapástól meg kell védeni. Ehhez a jogszolgáltatásról vissza kell térni az igazságszolgáltatásra. Mentelmi jog csakis a parlamenti szavazás konzekvenciáira és köztörvényes ügyekben egy pillanatra sem érvényesíthető.
 • Iskolák. (Köz) OKTATÁS és NEVELÉS. Rombolás, reformálás befejezése. A bevált módszerek /pl. Kodály módszer a zeneoktatásban/ visszaállítása. Kis létszámú osztályok 12-25 fő.             Nemzeti elkötelezett programok. Bolognai módszer felülbírálása. Pedagógusok pszichológiai alkalmasság vizsgálata. Pedagógusok társadalmi megbecsülése. Magyar történelem és irodalom hiteles oktatása. Tanári fizetések rendezése. GONDOLKODNI tanítás. Viselkedés tanítás.
 • Oktatásügy:            bölcsőde, óvoda, iskola, egyetem. A nemzet jövőjének garanciái. Gondolkodás megtanítása. Közösségben élés moráljának megtanítása. Család és oktatás együttműködése.    Ál liberális szemlélet elvetése. Minden ember tisztelete és magyarság tudat erősítése. Tudományos teljesítményre történő felkészítés. /felsőoktatás/ Diplomát nyelvvizsga nélkül és magyar TÖRTÉNELMI ÉS IRODALMI alap államvizsga nélkül ne lehessen átvenni. Tehetséges diákok tandíj mentessége !! Garantálni kell a kutatás szabadságát, különösen őstörténelmünkre és történelmünkre való tekintettel.
 • Kultúra. Elsősorban a hazai értékes kultúra /irodalom, zene, művészet, stb/ terjesztése.            Kitekintés biztosítása a nagyvilág kultúrájára.  Versenyek, pályázatok a fiatalok számára. Az állam részéről a kultúra támogatása a fontos beruházások egyike kell legyen. Beruházás a jövőbe.
 • (Nemzeti) kisebbségek általában. (és prominenseik) Nemzeti, azaz közösségi érzelműek kapjanak szerepet vezető állásokban, külképviseletekben, stb. Közömbösek, buták részére segíteni, hogy megértsék hol a helyük. A nemzettel ellenségeseket kiszorítani a vezető pozíciókból, külképviseletekből.  Annyi jogot biztosítani honi kisebbségeinknek, amennyit az adott kisebbség anya nemzete biztosít a magyar kisebbségének. Nemzetközi fórumokon is harcolni a magyar kisebbségek jogaiért és azok megvalósításáért. A cigányság munkára nevelése. Cigányság rászorítása a tanulásra. Cigánybűnözés néven nevezése. A cigányság felzárkózásának kontrollált segítése.  A honi értelmiség egy része prominenseinek barátságtalan, együttműködési szándékot nem mutató, a magyar hagyományokat, értékeket belföldön és külhonban fumigálók nemzet ellenes magatartásának moderálása és felszólításuk baráti együtt működésre.
 • Többség és kisebbség viszonya. A többség tartsa tiszteletben a kisebbség érdekeit és törvényes jogait. A nemzeti minimum program keretében méltányosan támogassa a kisebbség igényeit. A kisebbség azonban ne zavarhassa meg a többség életét törvény ellenes, megbotránkoztató életvitelével és megnyilvánulásaival az utcán, a médiában, vagy más közösségi fórumokon.
 • Nemzeti minimum. Az a politikai program, amelyhez minden párt legyen kénytelen igazodni. Kormány pártként és ellenzékben nem hagyhatók figyelmen kívül a nemzeti minimumban leírtak. Ezek megfogalmazása az új alaptörvényünk, az Alkotmány feladata. Ennek figyelmen kívül hagyása a törvény alkotás, végrehajtás, bíráskodás, vagy a kommunikáció /média/ során, legyen törvény által szankcionált.
 • Rendőrség / bűnüldözés. Párt független tevékenység. Korrupció mentes. Közbiztonság az első helyen. Drog, pornó ipar üldözése. Szórványban élők /pl. tanyák/ biztonság érzetének növelése. Példamutató viselkedés. A posztos rendőr nem áll zsebre dugott kézzel, nem köpköd és nem cigarettázik.
 • Liberális, ál liberális. Az emberi és általában a társadalmi együttélés értékeit megtartó konzervatív szemlélet bőséges teret ad a kereteken belüli liberális életszemlélet megvalósítására. Az Alkotmány mint alaptörvény egy értéktartó jogi kerete a társadalmi életnek, azonban a benne megfogalmazottak és a szellemében alkotott törvények tág teret adnak a liberális életszemléletnek. Ál liberálisnak tekinthető a szabadelvűségnek az a formája, amely ezen társadalmi konszenzus alapján elfogadott alaptörvény keretein kívül értelmezi liberalizmusát.
 • Társadalmi megbékélés. A társadalmi megbékélés érdekében nevesített, a szocializmus idején és a rendszerváltás óta elkövetett emberiségelleni és gazdasági bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonás is. (a felelősöknek a politikai életből való kizárásával). Történjen meg a kiegyezés a különböző politikai erők között, egy valóban demokratikus, többpárti rendszer és a nemzeti minimum program talaján.
 • Magyar nyelv. A magyarság eddigi eredményei vitathatatlanul óriási mértékben köszönhetők a ragozó magyar nyelv szerkezetének, logikájának, árnyalati gazdagságának, hatalmas kifejező erejének. Jövőnk érdekében az alkotmánynak határozottan elő kell írnia a magyar nyelv minden áron történő megvédését.

 1. 3. Az állam

 • Az oktatás /köz és felső/ az egészségügy minőségi alapszolgáltatásainak elősegítése, támogatása és biztosítása elsősorban az állam feladata. Annak az államnak a feladata, amely az állampolgárok személyi, társasági, ÁFA és más adóbevételeiből az állampolgárok érdekeit szem előtt tartva segíti elő ezek működését.
 • Honvédelem. Legalább olyan ütőképes önkéntes haderő verbuválása, kiképzése és fenntartása, mint amilyet a környező államok fenntartanak.
 • Nyugdíj. A munkában megöregedett idősek nyugdíjának garantálása az állami nyugdíj pénztár által. Az államilag nem garantált magánnyugdíj pénztárakba történő KÖTELEZŐ belépés eltörlése.
 • Nemzet-stratégiai fontosságú hivatalok és intézmények élére olyan kettős állampolgár ne kapjon vezetői beosztást, aki olyan más ország állampolgára is, amellyel Magyarországnak nincs kiadatási szerződése. Ezen intézmények vezetői munkájuk során elsősorban a nemzet érdekeit kell képviseljék. Ellenkező esetben vissza kell hívni őket pozíciójukból.
 • Áru, tőke, munkaerő, szolgáltatás szabad áramlása. Az elv elfogadása olyan formán, hogy azáltal a nemzeti, közösségi érdekeink ne sérüljenek, szuverenitásunk ne sérüljön.
 • Szabadalmi hivatal. A hazai innovatív gondolatok elbírálása nemzeti elkötelezettségű és nemzetközi kitekintéssel rendelkező hivatalnokok által. A magyar szabadalmak védelme a világban. Ha szükséges állami pénzeszközök bevonásával. A szabadalmak elbírálása, és az ezekkel kapcsolatos információk kezelése átfogó értelemben nemzetbiztonsági kérdés. Ezen a területen elkövetett vétségek hazánk tekintélyét és anyagi jólétét befolyásolják!
 • Vidék-város kapcsolat. A hazai társadalom egészséges működésének előfeltétele a vidék  életének normalizálása. A városok nem működnek a vidék nélkül és fordítva. Ezért szükséges a törvényben is elősegített szolidaritás erősítése város és falu népei között. És ezért kell támogatni a vidék helyi kezdeményezéseit. (Helyi birtokrendezési bizottság működtetése, helyi társadalom - helyi közösség szervezése, helyi közintézmények működtetése, /óvoda, iskola, nyugdíjas otthon/ helyi szociálpolitika, helyi közszolgáltatások megvalósítása, helyi egészségügy felkarolása, helyi közétkeztetés szervezése, helyi közlekedés biztosítása, helyi kultúra és tudás ápolása, és annak oktatása, helyi hagyományok ápolása, helyi kezdeményezések /pl. szolgáltatások/ felkarolása., helyi - falusi, vidéki és öko turizmus beindítása, helyi valódi szövetkezetek, /beszerzés, termelés, fogyasztás, értékesítés, hitelezés/ létrejöttének és működésének segítése, /oktatás, szóró anyagok, reklám/ helyi hálózati gazdaság szervezése, helyi természet - helyi erőforrások adottságainak érvényesítése, helyi energia termelés és energia ellátás kialakítása, helyi gazdaság - helyi mezőgazdaság - helyi üzlet és ipar - helyi feldolgozó ipar élénkítése, helyi üzemek - helyi szolgáltatások kialakítása, helyi fogyasztó - helyi szükséglet figyelembe vétele, helyi pénz bevezetése, helyi agrár termék - helyi élelmiszer-feldolgozás - helyi értékesítés megszervezése, helyi kézművesség felkarolása, helyi hírközlés (TV) kialakítása. Helyi katasztrófatervek elkészítése, kitelepítési tervek kidolgozása. ld. iszap katasztrófa, árvizek, térségi tűzesetek, stb.)
 • Szövetkezetek. Valódi szövetkezetek. Belépés önkéntes, osztalék a részvétel alapján, stb. Álszövetkezetek /Rt.-k, Kft-k/ szankcionált kiszűrése. A 2006. évi X. tv. /a szövetkezetekről/ újra alkotása. Beszerző, termelő, értékesítő, HITEL, stb. szövetkezetek létrejöttének segítése. Országos Szövetkezeti Szövetség létrehozása. Önsegély /saját tőke a tagi rész jegyzésekből/ és állami segítség, a szövetkezetek önállóságának megtartása mellett. VAGY esetleg országos szövetkezeti lánc mint állami monopólium. A szövetkezők érdekeinek, a szövetkezeti eszmének maximális tiszteletben tartása mellett. Ld. Japán "JA".
 • Szolgáltatások. Kisvállalkozások erőteljes támogatása. Szolgáltatások a lakosság életminőségét javítják. Temérdek munkahely keletkezik. Állami adóbevételek nőnek.
 • Ipar. Multik helyett, inkább a KKV-k támogatása. Multik erőteljes adóztatása. A stratégiai ágazatok kerüljenek vissza az állam tulajdonába és irányítása alá. Különösen azok a privatizált területek, amelyek esetében a privatizatőr egy másik állam.
 • Képviselők. Parlamentbe lehetőleg csak egyéni választottak kerüljenek. Semmi /vagy minimális/  listás. A listások a Felsőházba kerüljenek /pártok, történelmi egyházak, civil szervezetek, honvédelem, stb. képviselői./ Visszahívhatóak, ha nem képviselik a választóik érdekeit.            Mentelmi jog csak a parlamenti szavazás következményei alól mentesíti az Országgyűlési képviselőt, köztörvényes ügyekben NEM.
 • Kis és közép vállalkozók. Adminisztratív, adó és járulék könnyítés. A kormány részéről valós kedv csinálás iparban, mezőgazdaságban, szolgáltatásban. Munkahely teremtésre serkentés. Egyszerűen elérhető, megfogalmazható pályázati lehetőségek a KKV-knek.
 • Külképviseleti rendszer. A magyar nemzetért, Magyarországért tenni akarók képviseljék a nagyvilágban. Politikában, gazdaságban, kereskedelemben, kultúrában olyan magyar érzelmű emberek képviseljék hazánkat, akiknek a világról is reális képük van, és akik megfelelő képzéssel rendelkeznek (nyelvtudás, az idegen ország kultúrájának, szokásainak ismerete, kapcsolatteremtési képesség, magyar történelem és kultúra ismerete)  Amely országoknak van hazánkban valamilyen képviseletük ott nekünk is legyen minimum ugyanolyan típusú képviseletünk. /Politikai, gazdasági, kereskedelmi, kulturális, stb./
 • Külpolitika. Aktívan !! Ahol lehet legyünk helyzet teremtők. Nem vagyunk kis nemzet. A nemzeteket csak mostanában mérik GDP alapon. A történelmünk kötelez minket és a környezetünket is. Bűnös nemzet volnánk ?? Benesi dekrétumot elutasítani minden fórumon. Szövetséget erősíteni a Trianon előtti népek értelmes vezetőivel. Közép Európai szövetség erősítése. /Lengyel, cseh, szlovák, magyar, román/    EU-val nem szembe menni, de nem csupán gazsulálni.  2011 évi Elnökség adta lehetőségek !!!   Kína, mint potenciális alternatív befektető ???!!!      Ne szolgáljunk nagyhatalmi, vagy birodalmi törekvéseket. Sem amerikait, /FED, WB, IMF/ sem oroszt, sem ázsiait, sem mást /ld. Simon Perez nyilatkozata Magyarország kivásárlásáról!!/. Viselkedjünk szuverén államként. Teljesítsük tisztességesen a szerződésben elvállalt kötelezettségeket és semmi többet. Legyünk barátságosak mindazokkal akik ebben kölcsönösséget mutatnak velünk.
 • Mezőgazdaság. Stratégiai ágazat. Hazai gazdák elismerése, segítése. Magyar föld védelme !! Külföldiekkel úgy bánni, ahogyan ők velünk. /barátságosan, illetve ellenkezőleg, ahogy kell/            Egészséges élelmiszer. NO GMF!! Vidék megerősítése!!! Kert Magyarország!!!
 • Multik / termelés. Új technológiákat hoztak, de rabszolga munkára kényszeríttettek. A vezető szerepek /ipar, kereskedelem, bank, stb./ külföldiek kezében. Kerestek, profit külföldieknél.            Letapostak számos hazai gazdasági ágazatot.            Nem tudnak segíteni a munkanélküliség enyhítésében. Nem is akarnak. Keményen (arányosan) adózzanak ! Ezzel segítik a hazai társadalmat. Megbízhatatlanok. Akkor hagynak itt, minket amikor akarnak. Természetesen semmi nemzeti elkötelezettségük, karakterük nincs. Bánjunk velük érdekeink szerint. Olyan jogszabályok kidolgozása szükséges, amelyek lehetővé teszik az idegen kézben lévő ágazatok fokozatos visszavételét, valamint a megszűntetett iparágak újraindítását. Az alkotmányban ez célként fogalmazható meg.
 • Munka, és megélhetés. Közösségi kapcsolatokat ad. Információ csere lehetőségét biztosítja a dolgozók között. Ütemezett napirendet ad. Egészséges test és szellem garanciája. A munka nem csupán a pénz keresési lehetőségről szól. Hiánya számos megbetegedés és deviancia forrása. Új munkahelyek generálása szükséges. A munka nem csak jog, hanem kötelesség is minden munkaképes személy számára a legális nyugdíjkorig. Fontos a csökkentett munkaképesség alapos kivizsgálása.
 • Munkanélküliség. A rendszerváltás óta nő. Közmunka bevezetése. Esetleg munkanapok számának, vagy a napi munkaórák számának csökkentése által is új munkahelyek biztosítása.            Kis-közepes vállalkozások támogatása, ha több alkalmazottat tart.           Családanyák részfoglalkoztatása, lehetőleg otthon. (Internet) Segély csak közmunka fejében.
 • Nemzeti vagyon. A nemzeti vagyonunk minden elemének ellenőrzési jogát vissza a Parlament hatáskörébe.            Az elherdált vagyontárgyak visszaperelése. A termőföld, mint fő nemzeti vagyonunk, fokozott védelme.     Az elprivatizált és felszámolt termelő ágazatok ismételt létrehozása. Az ivóvíz vagyon védelme. Az elprivatizált vízművek közösségi vagyonná tétele. A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elszámoltatása és felszámolása.
 • Parlament Kis méretű. Felépítése: Felsőház és Alsóház. A Felsőházban Történelmi egyházak, kisebbségi önkormányzatok, pártok listás tagjai, vidéki és városi civilszervezetek, tudományos csúcs szervezetek, stb. legyenek képviselve. A Felsőháznak legyen vétó joga (Minimum 50%-os, inkább 2/3-os konszenzussal) a pártokból álló Alsóház törvényjavaslataival kapcsolatban. Listás képviselők számon kérhetősége legyen megoldott.   Mentelmi jog CSAK a szavazásra, a parlamenti munkára és nem a köztörvényes bűnökre vonatkozzon.
 • Pártok. Minimális költségvetési támogatást adni. Az Alsóházba történő bejutás küszöbét 15%-ra kell emelni. Az 5%-ot elért pártok és a listán bejutók Felsőházi képviselői kapjanak vélemény nyilvánítási jogot, de önálló vétó jogot nem.
 • Szakszervezetek.  Ténylegesen védjék a dolgozók érdekeit. A szakszervezeteknek legyen egy olyan országos szervezete, amely a többségi akaratot képviseli a munkaadókkal szemben. Legyen a tagszervezetek által konszenzussal megfogalmazott szakszervezeti minimum elvárás a munkaadókkal szemben. Ezt a minimumot a tagszervezetek mindig és egységesen képviseljék.
 • Szociálpolitika. Család orientált.            Gyerek vállalást serkentő. A támogatott személyek-nek aktívan részt kell venniük a társadalom életében. /iskola, munka, vagy közmunka, stb./ A létminimumot lehetőleg minden magyar állampolgár számára biztosítani kell. Mélyszegénység meggátolása szükséges. Magyarországon NE éhezzen senki, és fedél legyen mindenik feje felett. A mélyszegénységben élők fokozott egészségügyi szűrése a maguk és a közösség érdekében megoldandó.   A fogyatékosokat, rokkantakat kezelje egyenrangúan más állampolgárokkal. Nyugdíjemelés stb. érintse őket azonosan. Az 50 főnél többet foglalkoztató cégeknél a munkástanácsok megválasztásának ellenőrzése, kikényszerítése.
 • Termőföld, föld kincsei. NEMEZETI tulajdon. Hazai gazdák termelnek rajta elsősorban a hazai igények fedezésére. Az eladásra kínált termőföldekre az államnak elővásárlási joga kell legyen. Nemzeti Földalap. /NF/ Az NF a falvakon élők földrendezési ügyeinek /kis parcellák egyesítése, földhöz juttatás, stb./ lebonyolítására legyen alkalmas. Az NF-ból spekulánsok és más nem helyben lakó gazdálkodók nem kaphatnak.     Az NF állami feladatok (pl. alföldi víztározó, stb) végrehajtására is alapot biztosít. Termőföld és a rajta és benne rejlők védelme a környezeti károk ellen.  Föld alatti kincseink védelme külföldi spekulánsok elől. Csak korrekt együttműködés lehetséges a kiaknázások területén. Az agrártörvények megalkotásába a vidék véleményét széles körben figyelembe KELL venni. / Nemzeti konzultáció!!! /

Tömegsport. Közoktatásban heti három tornaóra. A sport és természetjárás oktatása. Egyszerű sportolási helyek /nem üzleti alapú/ biztosítása. Grundok, lábtenisz pályák, téli felöntött jégpályák, stb /folyók, patakok mentén kiszivattyúzott "ingyen" vizekből/         Egészségre nevelés !! Polgárok összefogása az „utcán” sportolni akaró gyerekek, fiatalok védelmében. A TV műsorokban az „utcán, grundon, játszótéren” sportolás népszerűsítése szükséges !!! Drog árusok kiszűrése és „elkedvetlenítése” aljas tevékenységüktől, a fiatalok megrontásától és szigorú megbüntetése.

 • Tudomány. Alap és alkalmazott tudományos műhelyek támogatása. Alapkutatás állami támogatása, alkalmazott kutatás részbeni állami támogatása, másrészről a kutató gárda pályázatokon elért sikereiből finanszírozva. Alkalmazott kutatás eredményeinek külföldi propagálása. EU /és más nemzetközi csatornákkal fokozott kapcsolat tartás, de semmi képpen nem alárendelt szerepben. A jelentős tapasztalattal rendelkező "öregek" megbecsülése a tudományok és általában a K+F területen. Fiatalok erőteljes bevonása a K+F munkákba. Minden tudományág serkentése. A tudományos eredményeink népszerűsítése a nagyvilágban – akár állami támogatással is !!!
 • Turizmus. Egészségügyi turizmus. Gyógyvizek, kórházi ápolás. Táj turizmus. Régiók hagyatéka, gasztronómia, magyar borok. Falu turizmus. Vendéglátás és ízek a családi gazdaságban. Profi turizmus. Hazai szálloda láncok és éttermek munka területének külképviseleti propagálása. Hazai adottságok értékesítése hazai és külhoni turisták részére.
 • TV-közszolgálati. Ténylegesen közszolgálati. Múltunk, jelenünk és jövőnk valódi és nem virtuális dolgaival foglalkozó adások. A nép nyelvén beszélő. Népzenei műsorok is. A hír műsorok nem "bulvár" műsorok. Külön híradó és külön bulvár hírek. A magyar nyelv korrekt használata tartalmi elemek és stílus szempontjából. Hazai témájú színdarabok, jó minőségű külhoni darabok bemutatása. A család bemutatása esetén minimum 3 gyerek szerepeltetése (lásd bevált francia modell) a képernyőn, a reklámokban. Nemzet és család barát műsorok.
 • Versenysport. Élsportolók anyagi és erkölcsi megbecsülése. Fokozott egészségügyi vizsgálatuk. Sportpszichológiai segítség versenyzőknek. Az élsportolók nemzeti öntudatának fejlesztése. Sport diplomáciánk fejlesztése.

 

4.     Az állampolgárok jogai és kötelességei

 

 • Alkotmányban rögzített jogok gyakorlása. Az abból fakadó kötelezettségek megtartása. Hatályos törvények és rendeletek szerinti életvitel. A közösséggel /nemzettel/ szembeni vétségek elleni fellépés. /legyenek azok belülről, vagy kívülről érkezők/ Szólás és sajtó szabadság, tüntetés, demonstráció, sztrájkolás joga. Civil szervezetek alapítása és működtetésének joga. Adózás az előírások szerint. Közerkölcs elleni vétségek büntetése.
 • Civil szervezetek. Az Új Alkotmány térjen ki a civil szervezetek fontosságára. Támogassa a civil szervezetek létrejöttét és amennyire lehetséges, azok működését is. Civil szervezetek a társadalmi élet minden területén.
 • Ifjúság nevelés. Alkotmányos kötelezettséggé kell tenni az ifjúság megismertetését a magyarság valós őstörténetével, sutba dobatni a Habsburgok által a 19. században előírt történelem hamisításokat, elvetni az örökös vesztesnek és bűnösnek nevezett nemzetről szóló hazugságokat, a finn-ugor rokonság téveszméjét. A fiatalokkal meg kell ismertetni hősi múltunkat, tehetségünket, hogy büszkék lehessenek magyarságukra.
 • Erkölcs. Iskolákban, családban, munkahelyeken és más közösségi fórumokon az erkölcsös életre nevelés fontosságának hangsúlyozása. Embertársak, természeti erőforrások tiszteletének megtanítása. A hit oktatásának elősegítése, támogatása.

 

5.    A jogállamiság alapmércéje

 

 • A pártok /kormányban és ellenzékben/ tartják magukat az Új Alkotmány paragrafusaihoz, és a nemzeti minimum programhoz. Az állam életében felmerülő vitás kérdések megoldása elsősorban jogi eszközökkel. Az EU Alkotmány alkalmazása során nem korlátozhatja Magyarország szuverenitását. Minden magyar állampolgárnak a törvény előtt egyenlők a jogai, de a kötelességei is. A törvényalkotás, végrehajtás, bíráskodás ágai nem fonódhatnak össze semmilyen módon és mértékben. Állampolgárok jogainak, érdekeinek védelme országon kívüli tényezők érdekeivel szemben. Egészséges környezethez, vízhez, levegőhöz, egészségügyi alapszolgáltatáshoz, oktatáshoz, lakhatáshoz, közbiztonsághoz való állampolgári jog. A többségi társadalom természetes érzékenységét ingerlő, megalázó nyilvános rendezvények /homoszexuálisok, leszbikusok, transzvesztiták, prostituáltak, stb./ tiltása, vagy az ezek elleni jogos fellépés lehetőségének biztosítása.
 • Média (Rádió/kereskedelmi) Etikai kódex szerint működjön. Reklám bevételek erőteljes adóztatása. /főkönyvük folyamatos ellenőrzése/ A reklámadó visszaosztása a közszolgálatot végző, de kevesebb reklámbevétellel rendelkező szolgáltatók részére. A virtuális bevételek, a pénzmosás kiszűrése.
 • Média (Rádió/közszolgálati) KÖZSZOLGÁLATI legyen !!!   Semmilyen párt, vagy kisebbség szócsöve ne legyen.          Semmilyen kisebbségi nézet - sugárzási időben aránytalanul megemelt - szócsöve ne legyen.
 • Média (Írott sajtó) Tárgyilagos legyen. A bizonyíthatóan és rendszeresen hazugságokat terjesztő sajtóorgánumok bírósági határozattal betilthatók legyenek. Az u.n. liberális /lényegében ál liberális, nemzet ellenes/ sajtó túlsúlyának megtörése külhoni magyarok, hazai jómódú magyarok és a nemzeti kormányok támogatásának segítségével. A nemzetközi sajtó orgánumok /pl. Financial Times/ magyar ellenes írásaira elutasító reagálások publikálása a hazai nemzeti sajtóban.
 • Média (TV-kereskedelmi) Működésük cenzúra mentes szabályozása. Műsor tartalmak ab ovo tiltása bizonyos napszakokban. Brutalitás, nemzet ellenes cinizmus szankcionálása.            Megtévesztő tartalmú /banki, termék, stb./ reklámok szankcionálása. A TV csatornák reklám bevételeinek jelentős adóztatása. Reklám bevételek erőteljes adóztatása. /főkönyvük folyamatos ellenőrzése/ A virtuális bevételek, a pénzmosás kiszűrése.

6.    Közpénzügyek, az állam pénzügyei

 

 • Nemzeti Bank. Kormány politikától legyen lehető max. független, de ne menjen szembe a nemzeti érdekekkel.           Az Európai Központi Bankkal /EKB/ szuverén állam jegybankjaként tárgyaljon és ne csupán gazsuláljon. A FED, az IMF és a WB elvárásait ne teljesítse a nemzet rovására. Csupán teljesítse az EKB által előírt "minimumot". A túlzott elvárásokkal szemben a nemzet érdekeit érvényesítse. Monetáris döntéseit az EKB és a kormány program együttes figyelembe vételével, a nemzet érdekeinek szem előtt tartásával hozza meg. Olyan kettős állampolgár ne kapjon vezetői beosztást a Nemzeti Banknál sem, aki olyan más ország állampolgára is, amellyel Magyarországnak nincs kiadatási szerződése. A jegybank „függetlenségének” moderálása szükséges. A Magyar Nemzeti Bank kultúrája, stratégiája és vezetése olyan kéne legyen, amely teljesíti az EKB minimál elvárásait, de ezen felül a monetáris politikáját a kormány hazai fiskális politikájával harmonizálja. Tarthatatlan egy olyan helyzet, amely során a kormány fiskális eszközökkel élénkíteni igyekszik a hazai gazdaságot az MNB pedig monetáris eszközökkel fékezi azt, illetve a keletkező többlet GDP jelentős részét politikájával a kereskedelmi bankokhoz tereli.
 • Kereskedelmi bankok.     A hitel-kamat és folyószámla-kamat közti különbségek ne legyenek 2-3%-nál nagyobbak. A nagy kockázatú hitel folyósításnál, ha kezest és biztosítékot kérnek, akkor ott se legyen magas a hitel kamata. A képzetlen lakosságot félrevezető reklámok arányos szankcionálása. /a lakosság mértéktelen eladósodása = a nemzet eladósodásával/ A kereskedelmi bankok ne főleg állampapírokat vásároljanak, hanem helyezzenek ki jelentős mértékben hiteleket KKV-knak is.
 • Pénzügy Fiskális és monetáris eszközök harmonikus összhangban működjenek. Adósság állománnyal kapcsolatban könnyítő megoldások keresése. /Moratórium, vagy Kína, vagy más FED-től független állam "segítsége"./    Kis közösségek "helyi pénzei"-nek elismerése és hasonló fizető eszközök létrehozásának serkentése. /pl. Sopron-kékfrankos, stb./ Az állam folytasson - elfogadható mértékű - protekcionista politikát a magyar gazdaság érdekében. /fiskális, monetáris eszközök/ Csak államilag garantált és ellenőrzött Magán nyugdíj pénztárak működése legyen lehetséges, vagy legyen önkéntes a tagok belépése. A belépés ne legyen kötelező.
 • Multik / üzletláncok. Közepes és rossz minőségű külföldi termékek. Hazai agrár termelés, feldolgozás és piacok szétverése. Internacionalista üzleti érdekek. Adókedvezmények csökkentése, megvonása.            Arányos adóztatás. Hazai fogyasztó védelem erősítése. Hazai erős szövetkezeti mozgalom létrehívása, amely a multik felvásárlási szokásait és árait is moderálják.
 • Korrupció. A korrupció minden formájának és mértékének csökkentése.

7.    Helyi önkormányzatok Magyarországon

 

 • Önkormányzatiság. Valódi választott vezetők. Visszahívható képviselők. Civil kontrol. Önkormányzati tv. szerinti működés. Képviselők visszahívhatósága a taggyűlési határozatok szerint. A civil kezdeményezések hangsúlyos támogatása. Önkormányzati képviselők számának csökkentése. Több forrás biztosítása az önkormányzatok tv.-ben előírt feladatainak végrehajtásához. /pl. költségvetésből, vagy helyi adók a központi adók egy része helyett, stb./ A pénzek elköltésének szigorú ellenőrzése. A törvény sértések szankcionálása.
 • Helyi kezdeményezések. A civil kezdeményezések, egyesületek, általában a helyi adottságok és hagyományok ápolásának támogatása.
 • Információs láncok. Az önkormányzatok a helyi médiák /újság, TV, egyéb/ segítségével folyamatosan erősítsék a kapcsolatot a választóikkal és ugyancsak erősítsék a kapcsolatot egymással, egyik ÖK a másikkal.
 • Termőföldek és a vidék. A vidéki önkormányzatok és általában a vidék helyi földhasznosítási bizottságokat hozzon létre és a környezetében lévő földek adás-vételi és bérleti ügyleteibe legyen beleszólása.
 • Városok. A nagyvárosok esetében az önkormányzatok is segítsék a közbiztonság, a nyugodt, békés élet, tiszta környezet létrejöttét.
 • Falvak, tanyák. Az ott lakók élet minőségének és feltételeinek /oktatás, egészségügy, közbiztonság, stb. / javítása. A falvak, tanyák fosztogatónak törvény előtti erőteljes felelősségre vonása és szankcionálása.

 

 

U.i.:

 

7.    Az Alkotmány előkészítő bizottság által javaslataik megtételére felkértek listája.
/elnök: Dr. Salamon László/

 

(A bizottság 2010. július 20-i alakuló ülésén meghozott döntése alapján)

 

A Bizottság a 2010. július 20-i alakuló ülésén meghatározta a testület munkamódszereit, melynek során - egyebek mellett - döntés született arról is, hogy az új Alkotmány szabályozási elveinek előkészítéséhez a kompetensnek ítélt állami, érdekképviseleti és társadalmi szervektől véleményt kér. A július 22-29. közötti időszakban megkeresett szervek, szervezetek, személyek a következők:

 

Állami szervek:

* Köztársasági elnök

* Miniszterelnök

* Alkotmánybíróság elnöke

* Legfelsőbb Bíróság elnöke

* Legfőbb Ügyész

* Állami Számvevőszék elnöke

* Állampolgári jogok biztosa

* Adatvédelmi biztos

* Nemzeti és etnikai kisebbségek biztosa

* Jövő nemzedékek biztosa

* Magyar Nemzeti Bank elnöke

* Költségvetési Tanács elnöke

* Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

* Gazdasági Versenyhivatal elnöke

 

Nemzeti és etnikai kisebbségek országos szövetségei:

* Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

* Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata

* Bolgár Országos Önkormányzat

* Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

* Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

* Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ)

* Országos Horvát Önkormányzat

* Országos Örmény Önkormányzat

* Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat (ORKÖ)

* Országos Szlovák Önkormányzat

* Országos Szlovén Önkormányzat

* Ukrán Országos Önkormányzat

* Szerb Országos Önkormányzat

 

Helyi önkormányzatok országos érdekképviseleti szervei:

* Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége

* Magyar Önkormányzatok Szövetsége

* Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége

* Magyar Faluszövetség

* Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

* Megyei Jogú Városok Szövetsége

* Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

 

"Tudományos műhelyek" (MTA Jogtudományi Intézet, Állami, egyházi és alapítványi egyetemek alkotmányjogi tanszékei):

* Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete

* A Széchenyi István Egyetem,

a Károli Gáspár Református Egyetem,

a Miskolci Egyetem,

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem,

az Eötvös Loránd Tudományegyetem,

a Pécsi Tudományegyetem,

a Budapesti Corvinus Egyetem,

a Debreceni Egyetem,

a Közép-európai Egyetem,

a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karainak alkotmányjogi

tanszékei

 

Parlamenti frakciók által megjelölt társadalmi szervezet (egyesületek, egyházak):

 

Az egyes frakciók a következő társadalmi szervezetek megkeresését javasolták:

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség:

Professzorok Batthyány Köre

Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület

Rákóczi Szövetség

Magyarországi Evangélikus Egyház

Magyarországi Református Egyház

 

Kereszténydemokrata Néppárt:

Civil Összefogás Fórum

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

Magyar Katolikus Egyház

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

 

Magyar Szocialista Párt

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége:

Társadalmi Unió, Civil Szervezetek Országos Tömörülése

Nyugdíjasok Országos Szövetsége

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

Magyar Természetvédők Szövetsége

 

Jobbik Magyarországért Mozgalom:

Magyar Konzervatív Alapítvány

Nemzeti Jogvédő Szolgálat

Magyarok Világszövetsége

Székely Nemzeti Tanács

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom*

 

Lehet Más a Politika:

Társaság a Szabadságjogokért

Méltóságot Mindenkinek Mozgalom - Műhely Egyesület

Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért

Védegylet Egyesület

Levegő Munkacsoport

 

Nyilvánosság. Mi civilek igényt tartunk arra, hogy a az Új Alkotmány kodifikálása előtt – vélemény nyilvánítás céljából - teljes terjedelmében megismerhessük annak szövegét. Nagyon jónak tartjuk, hogy a felkértek által beküldött javaslatokat a http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_biz.keret_frissit?p_szerv=&p_fomenu=20&p_almenu=75&p_ckl=39&p_biz=I005&p_rec=&p_nyelv=HU címen el lehet olvasni.